Úrad oznamuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli vyhlásené tieto vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví:
scale-40635_1280 Zobraziť galériu
1) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 491/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete.
Uvedená vyhláška nadobudne účinnosť dňa 30. 12. 2023.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/491/20231230

2) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 492/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.
Uvedená vyhláška nadobudne účinnosť dňa 01. 01. 2024.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/492/20240101

3) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 493/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie.
Uvedená vyhláška nadobudne účinnosť dňa 01. 01. 2024.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/493/20240101