Archív

Podľa § 3b ods. 5 a 6 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. 11. 2020 úrad na základe aktuálne dostupných informácii zverejňuje zoznam výrobcov elektriny, ktorí sú v omeškaní s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne.

Podľa § 3b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. 11. 2020 úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo.

Pozn. V súčasnej dobe prebieha integrácia IS úradu z dôvodu identifikácie konkrétneho obdobia omeškania výrobcov elektriny s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne.

V prípade otázok kontaktujte: stela.kupcikova@urso.gov.sk, 02/581 004 56