Na cenovú reguláciu sa vzťahuje zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Regulovanou činnosťou podľa § 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu zákona o regulácii je výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Úrad upozorňuje na legislatívnu zmenu definície osoby vykonávajúcej regulovanú činnosť - regulovaným subjektom podľa § 1 písm. c) zákona o regulácii je osoba, ktorá vykonáva regulovanú činnosť na základe potvrdenia o registrácii. Regulovaný subjekt vykonávajúci regulovanú činnosť musí mať prvýkrát potvrdenie o registrácii podľa § 23 zákona o regulácii pri podaní návrhu ceny.

Regulovaným subjektom je teda osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti a táto je povinná požiadať úrad o registráciu na základe písomnej žiadosti. Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak má tento prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súčasne vedie oddelenú účtovnú evidenciu regulovaných činností.

Regulovaný subjekt, ktorý na základe potvrdenia o registrácii vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu I. alebo II. kategórie, predloží úradu návrh ceny podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.  Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia.

Ak je regulovaným subjektom obec, ktorá na základe potvrdenia o registrácii vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie, je povinná úradu oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Úrad na základe oznámenie vydá regulovanému subjektu potvrdenie o cene.

Návrh ceny je regulovaný subjekt povinný predložiť úradu na schválenie do 15 dní od doručenia potvrdenia o registrácii.