Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na účely jednotného postupu pri uplatňovaní a účtovaní ceny za pripojenie do distribučnej sústavy v roku 2022 vydáva toto usmernenie:

Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 477/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov bol v § 42-44 zmenený doterajší výpočet maximálnych cien za pripojenie pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, a to najmä koeficient spoluúčasti na nákladoch na pripojenie. Týmto došlo k zníženiu ceny za pripojenie v prospech žiadateľov o pripojenie.

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2022.

Úrad odporúča prevádzkovateľom distribučných sústav, aby žiadateľovi o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorý im doručil úplnú žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy do 31.12.2021 a do 31.12. 2021 s nimi neuzatvoril zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny, pričom túto uzatvorí až v kalendárnom roku 2022, účtovali v kalendárnom roku 2022 cenu za pripojenie vo výške platnej v čase uzatvorenia (podpisu) zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy, a nie cenu za pripojenie vo výške platnej v čase doručenia úplnej žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, a to bez ohľadu na úpravu vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo úradom schváleného prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Úradom navrhovaný jednotný postup pri uplatňovaní ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na základe uzatvorenia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy bude počas roka 2022 pri najbližšej zmene zohľadnený vo vyhláške č. 18/2017 Z. z. a prevádzkových poriadkoch.