Štruktúra ceny plynu pre odberateľov plynu v domácnosti bola do konca roka 2016 úradom určovaná formou koncovej (integrovanej) ceny, ktorá zahŕňala dodávku plynu, distribúciu plynu,  prepravu plynu a uskladňovanie plynu.

Konkurencia na trhu s plynom existuje v samotnej dodávke plynu, avšak v distribúcii plynu a preprave plynu naďalej existujú monopolné postavenia prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete (odberateľ plynu nemôže zmeniť odberné miesto) a teda cena za distribúciu plynu sa pri zmene dodávateľa plynu nemení.

Nová cenová vyhláška úradu č.223/2016 Z. z. , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve zmenila spôsob regulácie pre zraniteľných odberateľov a to tak, že stanovuje osobitne cenu za samotnú dodávku plynu, osobitne za distribúciu plynu a osobitne za prepravu plynu so zámerom podporiť rozvoj trhu s plynom a zvýšiť ochranu zraniteľného odberateľa plynu a to najmä tým, že takto stanovené ceny  sú transparentné a jednoznačne vymedzené na jednotlivé zložky koncovej ceny. Nemalým prínosom je priama  porovnateľnosť sadzieb za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov medzi rôznymi dodávateľmi plynu.

Štruktúra koncovej ceny plynu pre zraniteľných odberateľov:

Cena za dodávku plynu pre zraniteľného odberateľa sa uplatňuje pre každé samostatné odberné miesto zraniteľného odberateľa a je stanovená ako celková zložená cena skladajúca sa:

  • z fixnej mesačnej sadzby (euro/mesiac),
  • zo sadzby za odobratý plyn (euro/kWh).

K maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok 2017 cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa príslušných taríf za distribúciu plynu, pričom cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území, vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu.

Ak zraniteľný odberateľ plynu zvažuje zmenu dodávateľa plynu z dôvodu nespokojnosti s výškou koncovej ceny za dodávku plynu pre zraniteľného odberateľa, stačí, aby si porovnal cenu za samotnú dodávku plynu, t. j. výšku mesačnej platby za odberné miesto za dodávku plynu a cenu za samotný plyn (komodita).

Pripomíname, že reálna cena plynu uvedená v cenníkoch jednotlivých spoločností môže byť nižšia ako úradom schválená maximálna cena.