Pri rozpočítavaní množstva pitnej vody dodanej z verejného vodovodu a množstva odpadovej vody odvádzanej verejnou kanalizáciou, resp. prirozpočítavaní vodného a stočného sa postupuje v zmysle platnej legislatívy, to znamená podľa zákona Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach vznení neskorších predpisov avyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky č. 209/2013 Z.z.