Úrad vydáva usmernenie s cieľom informovať výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla) a uľahčiť im postup pri prevode/prechode zariadenia zo subjektu A na subjekt B.

Tieto usmernenia sú rozdelené podľa toho, či subjekt B nadobúda zariadenie na základe zmluvného vzťahu, alebo ide o nadobúdanie zariadenia na základe dedenia.  


Usmernenia pre nadobúdanie na základe zmluvného vzťahu:

 1. účastníci uzatvoria zmluvu/doklad o prevode zariadenia na výrobu elektriny (kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu, darovaciu zmluvu zo subjektu A na subjekt B a pod.), v ktorej bude jednoznačne určený čas prevodu zariadenia zo subjektu A na subjekt B,

 2. subjekt B zašle na úrad žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) - oznámenie o začatí regulovanej činnosti,

 3. subjekt A zašle na úrad žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) - oznámenie o ukončení regulovanej činnosti,

 4. subjekt B zašle na úrad cenový návrh výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla),

 5. subjekt B zašle na úrad žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

 6. subjekt A zašle na úrad žiadosť o zrušenie rozhodnutia o pevnej cene elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla) pre stanovenie doplatku,

 7. subjekt A zašle na úrad žiadosť o zrušenie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.


Usmernenia pre nadobúdanie na základe dedenia:

 1. subjekt B (dedič) musí disponovať uznesením o dedičstve a úmrtným listom zosnulého. V prípade, že je dedičov zariadenia viac, nasledujúce kroky musí na základe vzájomnej dohody vykonať len jeden z dedičov.
  • V prípade, že niektorý z dedičov nemá záujem vlastniť zariadenie na výrobu elektriny a dedičia riešia túto situáciu darovaním - odporúčame v darovacej zmluve uviesť vysporiadanie obdobia vzniknutého medzi úmrtím a dátumom uzatvorenia darovacej zmluvy.
 2. subjekt B zašle na úrad žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) - oznámenie o začatí regulovanej činnosti. Ako dátum začiatku činnosti subjekt B uvádza deň po dni úmrtia, ako vyplýva z úmrtného listu (rozhodnutia o dedičstve),
 3. subjekt B zašle na úrad cenový návrh výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla),
 4. subjekt B zašle na úrad žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

 

Subjekt B ako nový regulovaný subjekt podáva spolu s návrhom ceny nasledovné prílohy:

 • kópiu zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy podľa § 7 ods. 19 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
 • doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu podľa § 14 ods. 4 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov podľa § 14 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Úrad  zverejňuje na svojom webovom sídle spolu s cenovým rozhodnutím aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní. V súlade s uvedeným úrad vypracoval k ochrane obchodného tajomstva usmernenie, ktoré nájdete na webovom sídle úradu.

Úrad neodporúča podávať návrh ceny a žiadosť o potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie súčasne so žiadosťou o potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike), pretože číslo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) sa uvádza v návrhu ceny a v žiadosti o potvrdenie o pôvode elektriny z OZE. Nekompletný návrh ceny a nekompletná žiadosť o potvrdenie o pôvode elektriny z OZE sú dôvodom na prerušenie konania. Bez potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (povolenia na podnikanie v energetike) úrad nevydá rozhodnutie o cene a ani potvrdenie o pôvode elektriny z OZE. Úrad zároveň nezruší pre pôvodný regulovaný subjekt A rozhodnutie o pevnej cene elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla) pre stanovenie doplatku a ani potvrdenie o pôvode elektriny do okamihu, kým nebude vydané potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti o ukončení činnosti.