loga


Názov a sídlo prijímateľa:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava

Názov projektu:
Štrukturálna reforma regulačného rámca sieťových odvetví

Miesto realizácie projektu:
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Stručný opis projektu:
Výstupom projektu je efektívna implementácia Balíka opatrení v oblasti čistej energie (legislatívny balík: „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ďalej len CEP) v oblasti regulačnej politiky a regulačného rámca vo všeobecnosti.
Hlavným cieľom je vypracovať stratégiu pre dynamický a adaptívny regulačný rámec založený na požiadavkách CEP a zohľadňujúci miestne špecifiká slovenského trhu s energiou. Projekt je rozdelený na 3 hlavné prúdy:
 1. Prúd legislatívy EÚ a osvedčených regulačných postupov – zameraný na analýzu súčasnej legislatívy EÚ a príkladov jej implementácie v krajinách EÚ.
 2. Prúd národného regulačného rámca so zameraním na novú národnú regulačnú politiku, odporúčania na jej zmeny a zlepšenia, vrátane problematiky energetickej chudoby a zraniteľných odberateľov a inovácií v regulácií.
 3. Prúd procesy a inštitucionálne usporiadanie, ktorý zahŕňa audit existujúcich procesov a identifikáciu možností ich zlepšenia a digitalizácie, vypracovanie metodiky hodnotenia dopadov a interné školenie úradníkov ÚRSO.
Hlavné ciele projektu:
 1. Zlepšený regulačný rámec pre sieťové odvetvia
 2. Posilnená prevádzková a výkonná kapacita ÚRSO
 3. Posilnené regulačné politiky pre posilnenie riešenia energetickej chudoby
 4. Zriadenie regulačného inovačného sandboxu.

Aktivity a hlavné výsledky projektu: 
 • Podpora výmeny osvedčených postupov z iných členských štátov EÚ - podporiť výmenu osvedčených postupov z iných členských štátov EÚ a organizácia návštev/workshopov – regulačná politika.
 • Správa o implementácii Balíka čistej energie a súvisiacich zákonov o regulácii sieťových odvetví, energetiky a podpory obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby - preskúmať implementáciu balíka EÚ o čistej energii pre všetkých Európanov (EU CEP), ktorý sa týka činností, právomocí a inštitucionálneho usporiadania regulačného úradu. Revízia pripomienok a príprava vykonávacích predpisov v oblasti cenovej regulácie v sieťových odvetviach (marec 2022 – júl 2022).
 • Odporúčania k novej regulačnej politike - spolupráca na novej regulačnej politike a WACC.
 • Procesný audit a plán digitalizácie a transparentnosti - Zlepšenie výkonnosti procesov v rámci existujúceho legislatívneho rámca, návrhy na legislatívne zmeny, odporúčané opatrenia budú zoradené podľa ich realizovateľnosti.
 • Stratégia vzdelávania a rozvoja a súbor nástrojov - príprava stratégie vzdelávania v nadväznosti na aktuálne zmeny podľa zadania úradu.
 • Metodika hodnotenia vplyvov – návrh metodiky hodnotenia vplyvu nových regulačných politík a opatrení na spotrebiteľov a regulované spoločnosti, identifikáciu potrebných informačných vstupov a odporúčanie nástrojov vo forme matíc, ktoré by umožnili úradu vykonať hodnotenie vplyvu v efektívnym a cieleným spôsobom.
 • Zraniteľní spotrebitelia a schéma ochrany energetickej chudoby - návrh regulačných schém - cielená podpora, osvedčené postupy z členských štátov EÚ.
 • Správa o regulačných prístupoch k inovačným laboratóriám a sandbox-e - návrh regulačných schém, ktoré podporujú inovácie v rámci regulovaného energetického sektora, implementovať inovačné sandboxy.
Projekt je realizovaným Európskou komisiou - The Directorate – General of Structural Reform Support (DG REFORM) TSI/2021/7 – Štrukturálna reforma regulačného rámca sieťových odvetví - v rámci schémy tzv. TSI (Technikal Support Instrument - https://ec.europa.eu/info/files/approved-technical-support-requests-under-technical-support-instrument-2021_en).