V zmysle § 3d ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Podľa vykonávacej vyhlášky č. 326/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“ ) úrad ustanovuje v zmysle
§ 8 ods. 5 písm. c) bod 2.2. INV - hodnotu investičných nákladov novej porovnateľnej technológie časti zariadenia výrobcu elektriny v eurách na 1 MW inštalovaného výkonu zariadenia

 

Úrad ustanovuje:
  • v zmysle § 8 ods. 6 písm. c) vyhlášky TC - trhovú cenu elektriny = 61,19 €/MWh
  • v zmysle § 8 ods. 9 vyhlášky r - ročnú úrokovú mieru = 6,24 %