Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) upriamuje pozornosť odberateľov elektriny a plynu v domácnosti na rozhodujúce ustanovenia vybraných legislatívnych predpisov so zameraním na práva a povinnosti odberateľov elektriny a plynu v domácnosti.

Novelou zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) s účinnosťou od 1. októbra 2022 sa upravili práva odberateľa elektriny a plynu v domácnosti. Nakoľko práva a povinnosti tejto skupiny odberateľov energií nie sú upravené iba jedným ustanovením, ale sa  upravujú v rámci viacerých ustanovení viacerých zákonov, úrad sa pre lepší prehľad rozhodol poukázať aspoň na tie najzákladnejšie aj s odkazom na platnú legislatívu.

Všeobecne sú  práva a povinnosti  odberateľa elektriny a plynu v domácnosti upravené ustanoveniami §17 a nasledujúcimi §§ zákona o energetike. (251/2012 Z.z. - Zákon o energetike a o zmene a dopl... - SLOV-LEX )

Tieto ustanovenia upravujú najmä:

 • jednotlivé práva odberateľa súvisiace s uzatváraním a ukončovaním zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu (ďalej len „zmluva“) medzi odberateľom a dodávateľom,
 • náležitosti zmluvy, 
 • spôsoby uzatvorenia zmluvy,
 • informácie o cenách a platbách súvisiacich s dodávkou elektriny alebo plynu,
 • práva súvisiace so zmenou dodávateľa,
 • právo na reklamáciu a riešenie sporu,
 • právo na informáciu o alternatívnych opatreniach pred odpojením, ktoré zahŕňajú aspoň informácie o tom, či dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu umožňuje odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti pred odpojením dohodnúť plnenie dlžných platieb v splátkach a informácie o podmienkach takého plnenia v splátkach, ...

Ďalšie práva odberateľa sú upravené §§ 34 a 69 zákona o energetike, ktoré nepriamo vyplývajú z povinností dodávateľa elektriny alebo plynu, napríklad:

 • povinnosť dodávateľa uzatvoriť na požiadanie odberateľa zmluvu
 • právo na informáciu o možnosti uzavrieť zmluvu
 • právo na uplatnenie obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby, ...
Ustanovenia §§ 35 a 70 zákona o energetike zároveň upravujú nielen ďalšie práva koncového odberateľa elektriny a plynu, ale aj jeho povinnosti, napríklad:
 • právo na informácie o histórii spotreby
 • právo na poskytnutie informácií o jednotlivých funkciách inštalovaného meradla
 • povinnosť udržiavať odberné elektrické alebo plynové zariadenie v stave, ktorý zodpovedá technickým požiadavkám
 • povinnosť umožniť montáž určeného meradla a prístup k nemu
 • povinnosť uhrádzať odvody spôsobom na to určeným, ...

Odberateľ má práva vyplývajúce mu aj zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v platnom znení (250/2007 Z.z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zm... - SLOV-LEX), ktorý všeobecne upravuje práva spotrebiteľa a povinnosti dodávateľa. Za zmienku stojí skutočnosť, že každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, pričom úrad je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov orgánom dozoru nad dodržiavaním zákazu používania nekalých obchodných praktík a neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi a zákazu diskriminácie spotrebiteľa a nad dodržiavaním povinnosti informovať spotrebiteľa o cene v oblasti podnikania v elektroenergetike a plynárenstve.

V neposlednom rade sú práva a povinnosti odberateľov aj dodávateľov podrobnejšie upravené pravidlami trhu, t.j. vyhláškou úradu č.24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (24/2013 Z.z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťov... - SLOV-LEX), ďalej prevádzkovými poriadkami príslušných prevádzkovateľov distribučnej sústavy alebo sieti a všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľov elektriny alebo plynu.

Prehľadné usporiadanie uvedených právnych predpisov poskytuje aj webové sídlo úradu v sekcii „Legislatíva“.