1. Individuálna sadzba tarify za systémové služby sa uplatňuje ako koeficient individuálnej sadzby tarify za systémové služby, ktorý sa aplikuje na koncovú spotrebu elektriny koncového odberateľa elektriny, pre ktorého je individuálna sadzba tarify za systémové služby určená. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou ako prijímateľ platieb za systémové služby od dodávateľov elektriny poukáže tieto platby spoločnosti SEPS, a. s. Výška koeficientu individuálnej sadzby tarify za systémové služby na kalendárny rok sa určí v cenovom rozhodnutím úradu pre SEPS, a.s. a OKTE, a.s.

2. Individuálna sadzba tarify za systémové služby sa určí pre koncového odberateľa elektriny, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov znaleckým posudkom podľa § 23 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

3. O určenie individuálnej sadzby tarify za systémové služby na rok 2022 môže koncový odberateľ elektriny požiadať úrad do 31. októbra 2021.

4. Koncovému odberateľovi elektriny sa vydá oznámenie o splnení, resp. nesplnení podmienok na určenie individuálnej sadzby tarify za systémové služby do 15. decembra 2021.