1. Individuálna sadzba tarify za prevádzkovanie systému sa uplatňuje ako koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému, ktorý sa aplikuje organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na koncovú spotrebu elektriny koncového odberateľa elektriny, pre ktorého je individuálna sadzba tarify za prevádzkovanie systému určená. Výška koeficientu individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na kalendárny rok sa určí v cenovom rozhodnutím úradu pre OKTE, a.s.

2. Individuálna sadzba tarify za prevádzkovanie systému sa určí pre koncového odberateľa elektriny, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa § 12 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov správou zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 12a ods. 9 vyhlášky č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“), overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou zapísanou v zozname podľa osobitného predpisu (Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov).

3. Žiadosť o určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému obsahuje
a. pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo koncovému odberateľovi elektriny pridelené identifikačné číslo, uvedie sa aj to,
b. kalendárny rok, na ktorý sa určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému požaduje,
c. správu zostavenú v rozsahu a štruktúre podľa ods. § 12a ods. 9 Vyhlášky.

4. O určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok 2022 môže koncový odberateľ elektriny požiadať úrad do 30. septembra 2021.

5. Koncovému odberateľovi elektriny sa vydá oznámenie o splnení, resp. nesplnení podmienok na určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému do 15. decembra 2021.

6. Podrobnosti o individuálnych sadzbách tarify za prevádzkovanie systému sú uvedené v §12a Vyhlášky.