Povolenie na podnikanie v energetike na činnosť dodávka plynu (pre fyzickú alebo právnickú osobu) sa vyžaduje pre tieto obchodné činnosti:
 • predaj plynu odberateľom plynu na vymedzenom území Slovenska, 
 • predaj plynu na vymedzenom území Slovenska (vo vstupno-výstupnom bode „Domáci bod“ prepravnej siete, ktorú prevádzkuje eustream, a.s.). 

Povolenie na podnikanie v energetike na činnosť dodávka plynu pre fyzickú alebo právnickú osobu sa nevyžaduje pre tieto obchodné činnosti:
 • uskladňovanie plynu v zásobníku plynu,
 • prepravu plynu (na územie Slovenska aj cezhraničnú (tranzitnú) prepravu plynu),
 • predaj plynu obchodníkom s plynom, prípadne odberateľom (vo všetkých hraničných vstupno-výstupných bodoch prepravnej siete: „Veľké Kapušany, Lanžhot, Baumgarten, Veľké Zlievce, Budince),
 • obchodovanie s plynom vo VTP (Virtuálny obchodný bod je lokalizovaný v prepravnej sieti medzi vstupnými bodmi a výstupnými bodmi, v ktorom je možné zmeniť vlastníctvo plynu nielen medzi užívateľmi prepravnej siete s rezervovanou prepravnou kapacitou, ale aj medzi registrovanými obchodníkmi s plynom v súlade s Prevádzkovým poriadkom eustream, a.s.). 

Žiadateľ so sídlom v krajine EÚ
(a súčasne držiteľ oprávnenia dodávať plyn podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) 


pre získanie povolenia na dodávku plynu
a predloží úradu nasledujúce doklady:

Žiadateľ so sídlom mimo krajiny EÚ
(alebo žiadateľ so sídlom v krajine EÚ bez oprávnenia dodávať plyn podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) 


pre získanie povolenia na dodávku plynu
 • zriadi organizačnú zložku so sídlom na území Slovenska, 
 • vykoná registráciu v slovenskom Registri partnerov verejného sektora (https://rpvs.gov.sk/rpvs), 
a predloží úradu nasledujúce doklady:
 • žiadosť o vydanie povolenia pre zahraničnú osobu [xlsx, 15,19 kB] (v slovenskom jazyku), 
 • výpis z Obchodného registra žiadateľa vydaný v krajine so sídlom na území mimo Európskej únie (úradne preložený doklad do slovenského jazyka), 
 • výpis z registra trestov právnickej osoby (žiadateľa) nie starší ako 3 mesiace (úradne preložený doklad do slovenského jazyka), 
 • výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako 3 mesiace (úradne preložený doklad do slovenského jazyka) alebo nižšie uvedené údaje, *
 • súhlas na spracovanie osobných údajov.

* Poznámka:  Údaje členov štatutárneho orgánu, na základe ktorých úrad vyhľadá záznam v registri trestov:
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko (v prípade zmeny),
 • dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, štát narodenia (v prípade osoby narodenej v cudzine),
 • štátne občianstvo,
 • pohlavie,
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
 • číslo pasu.

Ďalšie informácie:
Správny poplatok pre vydanie povolenia na dodávku plynu (aktuálne je vo výške 2 000 eur).
Poplatok sa zaplatí jednorazovo na celú dobu platnosti povolenia.
Povolenie platí na dobu neurčitú (ak žiadateľ nepožaduje vydať povolenie na dobu určitú alebo mu v prípade zahraničného povolenia nezanikne skôr to zahraničné povolenie).
Povolenie vydá úrad do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o vydanie povolenia vrátane zaplatenia správneho poplatku.
Pre ďalšie informácie k povoleniam kontaktujte Odbor legislatívy a právnej agendy - Oddelenie oprávnení.