Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobitne upozorňujeme na

 • § 15 ods. 14: Právo výberu dodávateľa plynu podľa tohto zákona má každý odberateľ plynu.
 • § 15 ods. 15: Účastníci trhu s plynom sú povinní dodržiavať pravidlá trhu s plynom.
 • § 15 ods. 16: Pri zmluve o dodávke plynu a zmluve o združenej dodávke plynu, uzatvorenej na neurčitý čas, je výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.
 • § 17 ods. 9: Odberateľ plynu má právo zmeniť dodávateľa plynu. Dodávateľ plynu nesmie požadovať od odberateľa plynu finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné platby.
 • § 69 ods. 2 písm. a): Dodávateľ plynu, ak je dodávateľom plynu poskytujúcim univerzálnu službu,  je povinný
 1. uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu na vymedzenom území s každým odberateľom plynu v domácnosti, ktorý o to požiada, ak sú splnené obchodné podmienky dodávateľa plynu, je k dispozícii dostatočná prepravná, distribučná a uskladňovacia kapacita a dostatočné množstvo plynu; povinnosť dodávateľa plynu uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu sa nevzťahuje na odberateľa plynu v domácnosti, ktorý za posledných 12 mesiacov závažne porušil zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu alebo neoprávnene odoberal plyn,
 2. informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa plynu v domácnosti o možnosti uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.
 • § 70 ods. 1 písm. a): Odberateľ plynu má právo
 1. uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu musí dodávateľ plynu odôvodniť ,
 2. požadovať pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie informácií súvisiacich so základnými náležitosťami zmluvy; dodávateľ plynu je povinný tieto informácie odberateľovi plynu poskytnúť pred uzatvorením zmluvy,
 3. na bezplatné priradenie svojho odberného miesta k novému dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; toto ustanovenie nemá vplyv na prípadné zmluvné záväzky voči predchádzajúcemu dodávateľovi plynu alebo iným účastníkom trhu s plynom,
 4. bezodplatne získať prostredníctvom dodávateľa plynu merané údaje o spotrebe na svojom odbernom mieste v súlade s Vyhláškou úradu č. 4/2013 z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania merných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie
 

Vyhláška úradu č. 24/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu").

Osobitne upozorňujeme na § 72 až § 74 pravidiel trhu „Zmena dodávateľa plynu".