Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 19 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že  prijal od prevádzkovateľa  zásobníka NAFTA a. s. Technické podmienky  prístupu a pripojenia k zásobníku a dňom 28. 03. 2024 sa začína verejná konzultácia k pripravovanému návrhu Technických podmienok  prístupu a pripojenia k zásobníku spoločnosti NAFTA a.s.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok na e-mailovú adresu plyn@urso.gov.sk prostredníctvom priloženého formulára. V predmete e-mailu je potrebné uviesť „Verejná konzultácia k TP - NAFTA a. s.“. Posledným dňom na zaslanie pripomienok je 18. 04. 2024 vrátane. Na pripomienky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Predkladáme návrh Technických podmienok prístupu a pripojenia  k zásobníku spoločnosti NAFTA a.s. a  formulár na zasielanie pripomienok.