Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 20a v spojení s § 69a ods. 8 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2008 Z. z. oznamuje koncovým odberateľom elektriny, že na území Slovenskej republiky sú dodávateľmi poslednej inštancie tieto spoločnosti: