* Aktualizované k 01.10.2022

Zákonom č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo s účinnosťou od 01. 10. 2022 k zrušeniu povinnosti žiadateľa prekladať k osvedčeniu na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad").

Na základe uvedených legislatívnych zmien úrad od 01. 10. 2022 nevydáva stanovisko k osvedčeniu na výstavbu energetického zariadenia.