Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie 
(§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Žiadosť je možné podať písomne, ústne/osobne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, počas pracovných dní, v čase od 09,00 – 14,00 h, na adrese:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Tomášikova 28C
821 01 Bratislava 3

Tel.: 02 / 58 10 04 38 alebo 28 alebo 11
e-mail: urso@urso.gov.sk alebo informacie@urso.gov.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií sú vybavované v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) a služobným predpisom č. 09/2023.

Úrad je povinnou osobou podľa zákona o slobode informácií.

Vo veci vybavovania podaných žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií za úrad koná kancelária predsedu ako prvostupňový orgán.


Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku 
(§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, t. j. v podmienkach  úradu  odvolanie  prijíma  kancelária  predsedu,  v zákonnej  lehote, písomne,  osobným podaním  do  podateľne  počas pracovných  dní,  v čase  od 09,00 – 14,00 h alebo prostredníctvom poštového úradu alebo elektronickou poštou prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, na adresu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
Tomášikova 28C
821 01 Bratislava
e-mail: urso@urso.gov.sk  alebo informacie@urso.gov.sk

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť, t. j. v podmienkach úradu odvolacím orgánom proti prvostupňovému rozhodnutiu je predseda.

Ak po preskúmaní odvolania prvostupňový orgán nemôže odvolaniu v plnom rozsahu vyhovieť, postúpi príslušnú originálnu spisovú dokumentáciu, spolu s vyhotoveným písomným stanoviskom k odvolaniu, odvolaciemu orgánu. Odvolací orgán upovedomí žiadateľa o dátume, kedy mu bolo odvolanie doručené.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania prvostupňovým orgánom. Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu a má požadovanú informáciu k dispozícii, rozhodnutím zmení rozhodnutie prvostupňového orgánu a sprístupní požadovanú informáciu v rozsahu, v akom odvolaniu vyhovie. Ak odvolací orgán zruší rozhodnutie prvostupňového orgánu a vráti mu vec na nové konanie, povinná osoba vybaví žiadosť o sprístupnenie informácie v lehote podľa § 17 zákona o slobode informácií. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a v súlade § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Takéto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií