Dodávateľ, ktorý v sledovanom roku nevykonáva činnosť dodávky plynu:
 • každoročne do konca februára informuje úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti (napr. za rok 2021 informuje úrad do konca februára 2022).
§ 29 (1) j) zákona č. 250/2012 Z. z.


Dodávateľ, ktorý vykonáva dodávku plynu iba na veľkoobchodnej úrovni (nedodáva plyn odberateľom pripojeným do distribučnej siete):
 • pred začatím činnosti dodávky plynu sa zaregistruje v Národnom registri účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou (CEREMP) v zmysle nariadenia REMIT podľa inštrukcií na webovom sídle úradu.
12 Z. z.§ 29 (10) a) zákona č. 250/20
 
 • do 30 dní od začiatku vykonávania činnosti predloží úradu na schválenie Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív a nákladov a výnosov podľa vyhlášky úradu č. 446/2012 Z. z. Predkladajú sa raz a platia na dobu neurčitú. [Ak dodávateľ plynu nevykonáva žiadnu inú činnosť v rámci svojho podnikania, iba oznámi úradu, že z tohto dôvodu ich nepredkladá.]
§ 16 (4) b) zákona č. 251/2012 Z. z.
 
 • každoročne do konca februára informuje úrad o skutočnosti, že nedodával plyn odberateľom v domácnosti/mimo domácnosti a z toho dôvodu nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. (odporúčanie úradu k povinnosti)
§ 22 (4) h) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • každoročne do 30. apríla predloží úradu výstupy z Oddelenej evidencie za predchádzajúci rok podľa prílohy č. 8 alebo 9 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. Údajové hárky sa nachádzajú na webovom sídle úradu.
§ 16 (3) zákona č. 251/2012 Z. z.
 
 • každoročne do 15. júla predloží úradu prehľad o vzájomných finančných transakciách medzi prepojenými podnikmi za predchádzajúci rok, ak ide o prepojený podnik.
§ 29 (1) f) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • oznámi úradu kontaktné údaje pre účely vyžiadania údajov spracovávaných do Výročnej správy úradu a pre iný výkon pôsobnosti úradu.
§ 29 (1) k) a p) zákona č. 250/2012 Z. z


Dodávateľ, ktorý dodáva plyn odberateľom pripojeným do distribučnej siete:
 • pred začatím činnosti dodávky plynu sa zaregistruje v Národnom registri účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou (CEREMP) v zmysle nariadenia REMIT podľa inštrukcií na webovom sídle úradu.
§ 29 (10) a) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • do 30 dní od začiatku vykonávania činnosti predloží úradu na schválenie Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív a nákladov a výnosov podľa vyhlášky úradu č. 446/2012 Z. z. Predkladajú sa raz a platia na dobu neurčitú. [V prípade, že dodávateľ vykonáva iba jednu z činností dodávka plynu domácnostiam/mimo domácnosti a zároveň nevykonáva žiadnu inú činnosť v rámci svojho podnikania, iba oznámi úradu, že z tohto dôvodu ich úradu nepredkladá.]
§ 16 (4) b) zákona č. 251/2012 Z. z.
 
 • oznámi úradu kontaktné údaje pre účely vyžiadania údajov spracovávaných do Výročnej správy úradu a pre iný výkon pôsobnosti úradu.
§ 29 (1) k) a p) zákona č. 250/2012 Z. z
 
 • každoročne do 30. apríla predloží úradu výstupy Oddelenej evidencie za predchádzajúci rok podľa prílohy č. 8 alebo 9 vyhlášky č. 446/2012 Z. z. Údajové hárky sa nachádzajú na webovom sídle úradu.
§ 16 (3) zákona č. 251/2012 Z. z.
 
 • každoročne do konca februára predloží úradu prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci rok podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z.
§ 22 (4) f) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • každoročne do konca februára predloží úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa vyhlášky č. 278/2012 Z. z. a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle.
§ 22 (4) h) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • pred začatím vykonávania činnosti dodávky plynu zraniteľným odberateľom (domácnosti/ malé podniky) do 15 dní od doručenia povolenia (následne do 30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia) návrh ceny za dodávku plynu (pre domácnosti a pre malé podniky) podľa vyhlášky č. 223/2016 Z. z. Cenové rozhodnutie platí do konca aktuálneho regulačného obdobia.
§ 14 (5) c) a (7) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • pred začatím vykonávania činnosti dodávky plynu zraniteľným odberateľom (domácnosti/ malé podniky) do 30 dní od doručenia povolenia (následne najneskôr 30 dní pred ich zmenou) predloží úradu obchodné podmienky dodávky plynu podľa vzorových obchodných podmienok pri poskytovaní univerzálnej služby (pre domácnosti a pre malé podniky).
§ 69 (2) a) 3. zákona č. 251/2012 Z. z.
 
 • každoročne do 15. júla predloží úradu prehľad o vzájomných finančných transakciách medzi prepojenými podnikmi za predchádzajúci rok, ak ide o prepojený podnik.
§ 29 (1) f) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • predloží úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb s predpokladanou hodnotou nad 100 tisíc eur, ak je súčasťou vertikálne integrovaného podniku.
§ 29 (2) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • oznámi úradu predmet a podmienky obchodnej verejnej súťaže na zákazku s hodnotou nad 100 tisíc eur, ak je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, a neobstaráva ju podľa osobitného predpisu.
§ 29 (3) a (5) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • oznámi úradu zákazku s hodnotou nad 300 tisíc eur, ak nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku a má vydané cenové rozhodnutie, do 30 dní po jej realizácii.
§ 29 (4) zákona č. 250/2012 Z. z.
 
 • predloží úradu cenník plynu pred jeho účinnosťou, ak poskytuje univerzálnu službu a má vydané cenové rozhodnutie, a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle.
§ 17 (15) zákona č. 251/2012 Z. z.

Zoznam legislatívy:
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z.,
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie,
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.


Sankcie za nesplnenie povinnosti:

Úrad rozhodne o uložení pokuty v zmysle § 36 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ak sa regulovaný subjekt alebo osoba, na ktorú sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v sieťových odvetviach, dopustí správneho deliktu spáchaného porušením povinností ustanovených právnymi predpismi v sieťových odvetviach.
Správne konanie o uložení pokuty úrad začne na základe skutočností zistených svojou vlastnou činnosťou alebo na základe záverov kontroly vykonávanej v regulovanom subjekte, resp. u osoby, na ktorú sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v sieťových odvetviach.


Zodpovedné odbory úradu za predkladanie a spracovanie údajov podľa konkrétnych legislatívnych povinností:
 • Odbor regulácie elektroenergetiky: Národný register účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou (CEREMP),
 • Odbor regulácie plynárenstva a obchodu s elektrinou a plynom: návrh ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, cenník dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu (domácnosti/malé podniky), obchodné podmienky dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu (domácnosti/malé podniky),
 • Odbor regulačnej politiky: štandardy kvality, kompenzačné platby, oddelená evidencia, pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, finančné transakcie prepojených podnikov, obchodné verejné súťaže a zákazky, zmluvy o poskytovaní služieb, oznámenie o nevykonávaní regulovanej činnosti.