• Vzdelanie:
  Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita) Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor výroba, rozvod a využitie elektrickej energie.
  Ukončený III. stupeň VŠ vzdelania, štátna skúška a získanie titulu PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, ústav energetiky a aplikovanej elektrotechniky.
  • Zamestnanie:
06.12.2023 Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
10.02.2017 -         SZČO v oblasti výkonu znaleckej činnosti pre odbory elektrotechnika a energetika, výskumný pracovník FEI STU, energetický audítor.
2009 - 2011 Člen Prezídia regionálnej energetickej regulačnej iniciatívy (ERRA), dodnes čestný člen ERRA.
26.11.2012 - 09.02.2017 Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a predseda Regulačnej rady.
05/2005 - 11/2012 Predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
1999 Výkon znaleckej činnosti - súdny znalec v odbore energetika (od r. 1999) a elektrotechnika (od r. 2000) a lektor v oblasti znalectva.
1992 - 2007 Podnikateľ v energetike, výrobe, rozvode a predaji tepla.
1989 - 1992 Robotník v závode Považské strojárne Považská Bystrica - Výroba energie, najskôr ako robotník zauhľovania parnej kotolne, neskôr ako majster parnej kotolne.