Ochrana súkromia, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chráni ich primárne právo Európskej únie, Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života, pri spracúvaní ich osobných údajov, je zároveň v súlade s čl. 19 Ústavy SR.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018.  Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá, týkajúce sa ochrany fyzických osôb, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich zo ZFEU, bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.18/2018 Z. z.“). Cieľom tohto zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky, s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je povinnou osobou – prevádzkovateľom, podľa Nariadenia 2016/679 a rovnako zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., ktorý vo svojich agendách spracúva osobné údaje fyzických osôb. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je štátny orgán, ktorý vykonáva svoje poslanie na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a to prostredníctvom určovania cien a podmienok ich uplatňovania v sieťových odvetviach a podmienok vykonávania regulovaných činností. Úrad, ako štátna autorita v sieťových odvetviach, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov.    

Prevádzkovateľ  poskytuje nasledovné informácie, týkajúce sa spracúvania osobných údajov fyzických osôb, v súlade s vyššie uvedenou legislatívou, v rozsahu:

 • Identifikačné a kontaktné údaje:

  Prevádzkovateľ:

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3
  IČO: 36 069 841
  Kontaktné údaje: Ing. Zoltán Oroš, tel.: +421 2 58 10 04 65, e-mail: zoltan.oros@urso.gov.sk
           
 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

     Zodpovedná osoba: Roman Václav, LL.M., MBA
     roman.vaclav@urso.gov.sk,  tel.: +421 910 905 154
 

 • Pojmy, týkajúce sa ochrany osobných údajov:

  Prevádzkovateľ - každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

  Sprostredkovateľ - akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

  Zodpovedná osoba - osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

  Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.

  Osobné údaje - akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

  Príjemca - fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.

  Účel spracúvania - vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

  Spracúvanie osobných údajov - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

  Súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 • Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

 1. splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,

 2. plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,

 3. základe súhlasu dotknutej osoby.

 • Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
 1. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy regulácie v sieťových odvetviach je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a to transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. Predmetom regulácie sú ceny v sieťových odvetviach a podmienky ich uplatňovania a podmienky vykonávania regulovaných činností. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov v jednotlivých agendách je uvedená v Registratúrnom pláne úradu. Príjemcami osobných údajov sú právnické osoby – investori a spotrebitelia, štátne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy, Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „ÚOOÚ SR“).

 2. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) alebo súhlas dotknutej osoby). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov zo strany žiadateľa je dobrovoľné; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné poskytnúť informácie podľa zákona o slobode informácií. Lehota uchovávania osobných údajov je  5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ SR.

 3. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, audítor, ÚOOÚ SR.

 4. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, podklady o vzdelaní, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, uzatvorená s dotknutou osobou, podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej služba a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníka práce a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, Finančná správa a daňové úrady, Inšpektorát práce, subjekt zabezpečujúci štatistiku, ÚPSVR, orgány štátnej správy SR a samosprávy, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosti, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené (eDevelopment s.r.o., Q - BG spol. s r. o.), orgány verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori,  Ministerstvo spravodlivosti SR, ÚOOÚ SR a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.

 5. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP, PO a PZS je plnenie súvisiacich povinností zamestnávateľa, najmä, avšak nielen realizácia školení, evidencia pracovných úrazov, školení, OOPP, posudkov o zdravotnej spôsobilosti, lekárske prehliadky. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníka práce, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla). Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: externí partneri zabezpečujúci BOZP a VZS, PZS, PO, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Inšpektorát práce a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní, ÚOOÚ SR. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

 6. Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca a FO, s ktorými úrad komunikoval, budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Štátny archív, Slovenská pošta, a. s., spoločnosti, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie.

 7. Účelom spracúvania je evidencia zmlúv. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. Príjemcami osobných údajov sú kontrolné úrady štátnej správa (NKÚ SR, MF SR, vládny audit, ...), ÚOOÚ SR.

 8. Účel spracúvania osobných údajov pre potreby prijímania a odosielania zásielok je agenda prijatej a odoslanej pošty. Právnym základom je zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okruh dotknutých osôb sú osoby, ktoré poštu odosielajú alebo im bola pošta od prevádzkovateľa zaslaná. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Lehota uchovávania je 10 rokov. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ SR.

 9. Účelom spracúvania osobných údajov pri vybavovaní sťažností dotknutých osôb je agenda Sťažností. Právnym základom je zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení  neskorších predpisov. Okruh dotknutých osôb sú fyzické osoby - sťažovatelia, fyzické osoby – zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné pri vybavovaní sťažnosti. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov môžu byť súdy,                   ÚOOÚ SR.

 10. účelom spracúvania agendy vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. je vybavenie žiadostí dotknutých osôb v zmysle § 19 až 21 zákona č. 18/2018 Z. z. , kde dotknutou osobou je akákoľvek fyzická osoba, ktorá zašle žiadosť o poskytnutie informácií prevádzkovateľovi. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Lehota uchovávania je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, a. s., ÚOOÚ SR.

 11. účelom spracúvania agendy oznamovania protispoločenskej činnosti je vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom dotknutými osobami sú fyzické osoby – podávatelia podnetu a osoby označené za možných porušovateľov zákona. Lehota uchovávania je 10 rokov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, a. s., orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ SR.

 12. účelom agendy vybavovania súdnych sporov je  vybavovanie priestupkovej a sporovej agendy podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Dotknutými osobami sú fyzické osoby, zamestnanci a iné osoby. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, a. s., orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ SR. Lehota uchovávania je 10 rokov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je  v takomto  prípade  dobrovoľné.  Ak  sa  osobné  údaje  spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností, vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci,...) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike, alebo sprostredkovateľom, v rámci zmluvných vzťahov, v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ uskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám (napr. ACER), vyplýva mu to z osobitných predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v Registratúrnom pláne úradu, v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku, v súlade s  citovaným zákonom o archívoch a registratúrach. 

Kategórie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

a. zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci,

b. fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh prevádzkovateľa,

c. fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči prevádzkovateľovi,

d. zástupcovia fyzických osôb,

e. podniky.

Kvalita osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje, vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je dotknutá osoba povinná bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

 • Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona č. 18/2018 Z. z. sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,

 2. právo na prístup k osobným údajom,

 3. právo na opravu osobných údajov,

 4. právo na výmaz osobných údajov,

 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 6. právo na prenosnosť osobných údajov,

 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov,

 8. právo  na  neuplatňovanie  rozhodovania,  založeného  na  automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 1. účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,

 2. kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,

 3. identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

 4. dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 5. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 6. informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 7. informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na ÚOOÚ SR,

 8. informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/alebo spracúvali,

 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnenom záujme a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,

 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia ÚOOÚ SR alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,

 5. dôvodom  pre  výmaz  je  splnenie  povinnosti  podľa  zákona,  osobitného  predpisu  alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. ,sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z..

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,

 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné, na základe rozhodnutia ÚOOÚ SR alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

 4. namieta spracúvanie osobných údajov, za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy, zverenej prevádzkovateľovi, a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu  štátnej správy, zverenej  prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

 1. uskutočňuje za účelom splnenia úlohy, realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy, zverenej prevádzkovateľovi,

 2. vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,

 3. vykonáva na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania, založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania, sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Spôsob uplatnenia práv

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 1. písomne doručením žiadosti, osobne alebo poštou, na adresu sídla prevádzkovateľa

 2. elektronicky na e-mailovej adrese: roman.vaclav@urso.gov.sk, 
  telefonicky na tel. č.: +421 910 905 154

 3. osobne v sídle organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Poplatky
Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne.

To neplatí, ak:

 1. si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ, v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z., oprávnený účtovať primeraný poplatok, zodpovedajúci administratívnym nákladom,

 2. žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok, zohľadňujúci administratívne náklady, na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na  uskutočnenie  požadovaného  opatrenia,  alebo  odmietnuť  konať, na základe žiadosti.

Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa porušené jej práva, má právo podať na ÚOOÚ SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z..