• Úrad pri výpočte hodnoty WACC na rok 2022 postupoval rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach, bola použitá rovnaká metodika a postup pri určovaní vstupných údajov.
  • Z dôvodu, že sa rozhodnutím Regulačnej rady predĺžilo regulačné obdobie do konca roku 2022 a na základe analýzy parametrov vstupujúcich do výpočtu miery výnosnosti regulačnej bázy aktív, ktorých odchýlka je vyššia ako 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, úrad pristupuje k prehodnoteniu hodnoty WACC na posledný rok regulačného obdobia.
  • Hodnoty parametrov pre rok 2022 na výpočet maximálnej miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC.
 
Ukazovateľ Merná jednotka WACC na rok 2022
 Rf - bezriziková miera výnosu % 0,68
 βUNLEV - koeficient nevážená koef. 0,42
 MRP - trhová riziková prirážka % 5,54
 KE - náklady vlastného kapitálu % 5,76
 Kd - náklady cudzieho kapitálu % 2,41
 T - daňová sadzba % 21,00
 βLEV - koeficient vážená koef. 0,92
 Podiel cudzieho kapitálu k celkovému kapitálu % 60,00
 WACC - pred zdanením (max) % 4,36
 WACC - po zdanení (max) % 3,45

Podkladom jednotlivých parametrov miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC sú:

Rf - bezriziková miera výnosu – podkladom sú výnosy z dlhopisov s 10 a viacročnou dobou splatnosti, za obdobie od I. 2016 do XII. 2020, Kd - náklady cudzieho kapitálu – podkladom sú úrokové miery zo stavu úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam s dobou fixácie 5 a viac rokov, s výškou úveru nad 1 000 000 €, za obdobie od I. 2016 do XII. 2020, MRP – trhová riziková prirážka – podkladom sú výskumy profesora Aswatha Damodarana.
βUNLEV - koeficient nevážená β – podkladom je priemerná hodnota vybraných peer group Oil/Gas Distribution, Power, Utillity (General) a Utility (Water) podľa výskumov profesora Aswatha Damodarana.