Medzi hlavné činnosti úradu v oblasti regulácie vodného hospodárstva patrí:
  • navrhovanie spôsobu, postupov a podmienok cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve podľa zákona o regulácii,
  • vykonávanie regulácie cien,
  • rozhodovanie o vyňatí regulovaného subjektu alebo regulovanej činnosti z regulácie, ak pôsobenie trhových síl postačuje na zachovanie účelu sledovaného reguláciou,
  • riešenie podnetov týkajúcich sa stanovenia alebo schvaľovania spôsobu, postupov a podmienok používaných na výpočet cien a podmienok regulácie.