Medzi hlavné činnosti úradu v oblasti regulácie plynárenstva patrí najmä:

 • určovanie podmienok vykonávania regulovaných činností:
  • pripojenie a prístup do prepravnej siete a distribučných sietí,
  • preprava plynu, distribúcia plynu na vymedzenom území a dodávka plynu,
  • prístup do zásobníkov plynu a uskladňovanie plynu,
 • výkon cenovej regulácie v oblasti prepravy plynu (pripojenie do prepravnej siete, prístup do prepravnej siete a preprava plynu), distribúcie plynu (pripojenie do distribučnej siete, prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu, poskytovanie podporných služieb v plynárenstve), dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, dodávky plynu dodávateľom plynu poslednej inštancie a výkupu plynárenského zariadenia,
 • sledovanie trhu s plynom,
 • vypracovanie vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete,
 • vypracovanie vzorových obchodných podmienok dodávky plynu, pri ktorej sa poskytuje univerzálna služba,
 • schvaľovanie prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sietí a prevádzkovateľov zásobníkov plynu,
 • schvaľovanie obchodných podmienok dodávky plynu pre dodávateľov plynu poskytujúcich univerzálnu službu,
 • prijímanie opatrení na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a zabezpečenie prispievania k ochrane zraniteľných odberateľov plynu a odberateľov plynu spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby,
 • udeľovanie dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a o určení pravidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení,
 • rozhodovanie o súhlase s výstavbou priameho plynovodu,
 • sledovanie vykonávania desaťročného plánu rozvoja siete,
 • schvaľovanie zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prepravnej siete,
 • riešenie podnetov účastníkov trhu s plynom.