Medzi hlavné činnosti úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky patrí najmä:

  • návrh spôsobu, postupu a podmienok regulácie cien v elektroenergetike,
  • návrh pravidiel, ktorými sa riadi trh s elektrinou,
  • určenie podmienok prístupu k sústavám pre výrobcov elektriny a koncových odberateľov,
  • návrh opatrení na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, z kombinovanej výroby tepla a elektriny a z domáceho uhlia,
  • schvaľovanie pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy a distribučných sústav a
  • riešenie sporov medzi účastníkmi trhu s elektrinou.

 

Okrem primárnej energetickej legislatívy, ktorú predstavujú zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najvýznamnejšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v odvetví elektroenergetiky sú:   

  • vyhláška úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou,
  • vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorými sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike a
  • prevádzkové poriadky prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav a dispečerský poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy.