Dodávateľ elektriny a plynu je povinný podľa § 17 ods. 14 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre alebo v materiáli zasielanom súčasne s faktúrou odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti  o  skladbe jednotlivých zložiek ceny  za dodávku elektriny  a  za dodávku plynu vrátane ich jednotkovej ceny. Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu obsahuje najmä jednotkovú cenu za:

  • nákup elektriny alebo plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
  • prepravu plynu,
  • distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúciu plynu,
  • skladovanie plynu,
  • straty pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,
  • systémové služby v elektroenergetike,
  • prevádzkovanie systému v elektroenergetike,
  • odvod určený osobitným predpisom spôsobom podľa osobitného predpisu.

Podľa § 17 ods. 1c) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú odberatelia elektriny v domácnosti a odberatelia plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov majú pri dodávke elektriny alebo plynu právo

  • na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým spojených služieb a uhrádzať platby za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou s dodávateľom dohodnutých preddavkových platieb;
  • pri určení výšky týchto preddavkových platieb dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu zohľadní výšku preddavkových platieb za rovnaké obdobie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia. Dohodnutá výška preddavkových platieb bude zohľadňovať skutočný odber elektriny alebo skutočný odber plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo plánovaný odber elektriny alebo plánovaný odber plynu na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie a bude upravená len o rozdiel medzi cenou elektriny alebo plynu uplatňovanou v predchádzajúcom zúčtovacom období a cenou elektriny alebo plynu, ktorá sa bude uplatňovať v nadchádzajúcom zúčtovacom období. Odmietnutie dohody o úhrade formou preddavkových platieb je povinný dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu odôvodniť.