Národný regulačný úrad stanovuje kritéria udeľovania výnimiek v súlade s:
  • nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (ďalej len „nariadenie RfG“),
  • nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/1388 zo 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (ďalej len „nariadenie DCC“),
  • nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/1447 z 26. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (ďalej len „nariadenie HVDC“).

Tieto právne predpisy EÚ sú záväzné pre všetky dotknuté strany a v Slovenskej republike sú priamo aplikovateľné bez nutnosti ich transponovania do národnej legislatívy. Nariadenie RfG, nariadenie DCC a nariadenie HVDC obsahujú ustanovenia týkajúce sa pripojenia do prenosovej alebo distribučnej sústavy pre:
  • nové zariadenia na výrobu elektrickej energie, najmä synchrónne jednotky na výrobu elektrickej energie, jednotky parku zdrojov a jednotky parku zdrojov prevádzkovaných na mori;
  • nové odberné elektrické zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, nové distribučné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, nové distribučné sústavy vrátane nových uzavretých distribučných sústav; nové odberné jednotky, ktoré využíva odberné elektrické zariadenie alebo uzavretá distribučná sústava na poskytovanie služieb riadenia odberu pre príslušných prevádzkovateľov sústav a príslušných prevádzkovateľov prenosových sústav;
  • siete jednosmerného prúd vysokého napätia (HVDC) a jednosmerne pripojené jednotky parku zdrojov do elektrizačnej sústavy.

Cieľom nariadení EÚ je zabezpečenie spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektrinou, zaistenie bezpečnosti prevádzky sústavy a integrácia obnoviteľných zdrojov energie do sústavy ako aj zjednodušenie obchodu s elektrinou v celej Európskej únii.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) môže podľa čl. 60 nariadenia RFG, čl. 50 nariadenia DCC a čl. 77 nariadenia HVDC na žiadosť:
  • vlastníka alebo potenciálneho vlastníka zariadenia na výrobu elektrickej energie, príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
  • vlastníka alebo potenciálneho vlastníka odberného elektrického zariadenia, prevádzkovateľa alebo potenciálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy či uzavretej distribučnej sústavy, príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
  • vlastníka či potenciálneho vlastníka jednosmerného prúdu vysokého napätia alebo jednosmerne pripojenej jednotky parku zdrojov, príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
v súlade s týmito nariadeniami udeliť výnimky z jedného alebo viacerých ustanovení týchto nariadení.

Úrad stanoví po konzultácii so všetkými zúčastnenými stranami kritéria pre udeľovanie výnimiek z nariadení. Príslušné kritéria zverejní na svojich internetových stránkach a oznámi ich Komisii. Komisia môže požadovať, aby regulačný orgán zmenil tieto kritériá, ak sa domnieva, že nie sú v súlade s týmito nariadeniami. Možnosť preskúmania a zmeny kritérií udeľovania výnimiek nemá vplyv na už udelené výnimky, ktoré naďalej platia až do plánovaného dátumu skončenia ich platnosti v zmysle rozhodnutia o udelení výnimky.

Ak to regulačný orgán považuje za nevyhnutné v dôsledku zmeny okolností týkajúcich sa vývoja požiadaviek na sústavu, môže maximálne raz za rok preskúmať a zmeniť kritériá udeľovania výnimiek. Zmena jednotlivých kritérií sa nevzťahuje na už udelené výnimky, ktoré platia naďalej až do plánovaného dátumu skončenia ich platnosti v zmysle rozhodnutia o udelení výnimky a ani na tie, na ktoré už bola podaná žiadosť.
  • Stanovené kritéria (docx, 36.89 kB) Dokument obsahuje kritéria pre udeľovanie výnimiek z nariadení Komisie (EÚ) týkajúcich sa požiadaviek pripojenia do prenosovej alebo distribučnej sústavy