Podľa § 23 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností, ktorými sú výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, povinná požiadať úrad o registráciu na základe písomnej žiadosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak má tento prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súčasne vedie oddelenú účtovnú evidenciu regulovaných činností.

Za nedodržanie povinnosti predložiť žiadosť uloží úrad regulovanému subjektu pokutu od 100 eur až do výšky 100 000 eur.

Potvrdenie sa vyžaduje na tieto činnosti:
  • výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
  • distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
  • dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
  • odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
  • čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Tlačivá a formuláre