Ukazovateľ Merná jednotka WACC na rok 2019-2021
 Rf - bezriziková miera výnosu % 1,53
 Kd - náklady cudzieho kapitálu % 2,8
 βUNLEV - koeficient nevážená koef. 0,58
 MRP - trhová riziková prirážka % 5,59
 KE - náklady vlastného kapitálu % 8,61
 T - daňová sadzba % 21,00
 βLEV - koeficient vážená koef. 1,267
 Podiel cudzieho kapitálu k celkovému kapitálu % 60,00
 WACC - pred zdanením (max) % 6,04
 WACC - po zdanení (max) % 4,77
 

Podkladom jednotlivých parametrov miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC sú:

Rf - bezriziková miera výnosu – podkladom sú výnosy z dlhopisov s 10 a viacročnou dobou splatnosti,

Kd - náklady cudzieho kapitálu – podkladom je priemerná hodnota úrokov za úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam na obdobie 5 a viac rokov s výškou úveru nad 1 000 000 €

βUNLEV - koeficient nevážená β – podkladom je hodnota Utillity (General) podľa Aswatha Damodarana.