Úrad dňa 29.06.2018 zverejnil na webovom sídle v časti Informačný servis / Plynárenstvo / Hodnoty parametrov WACC pre rok 2019 / informáciu označenú „Hodnoty parametrov pre roky 2019-2021 na výpočet maximálnej miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC podľa vyhlášky č. 18/2017 Z.z.“. Úrad týmto oznamuje, za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, že zverejnená informácia sa týka regulovaných činností nie len v elektroenergetike, ale aj v plynárenstve a vodárenstve a upravuje označenie tejto informácie do podoby: „Hodnoty parametrov pre roky 2019-2021 na výpočet maximálnej miery výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC“.