Originál hlásenia je potrebné zaslať elektronicky aj písomne:

1. Hlásenie zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu:

hlasenia@urso.gov.sk,
do predmetu e-mailovej správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny a špecifikáciu zariadenia.

2. Hlásenie zasielajte prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo písomne poštou na adresu úradu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3

Výrobca elektriny je povinný poskytovať úradu (podľa § 27 ods. 2 písm. r) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.