Ukazovateľ Merná jednotka WACC na rok 2020-2021
 Rf - bezriziková miera výnosu % 0,76
 βUNLEV - koeficient nevážená koef. 0,47
 MRP - trhová riziková prirážka % 7,56
 KE - náklady vlastného kapitálu % 8,52
 Kd - náklady cudzieho kapitálu % 2,23
 T - daňová sadzba % 21,00
 βLEV - koeficient vážená koef. 1,03
 Podiel cudzieho kapitálu k celkovému kapitálu % 60,00
 WACC - pred zdanením (max) % 5,65
 WACC - po zdanení (max) % 4,47