Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 19 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.07.2023 prijal od prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO: 35 829 141, návrh na zmenu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a dňom 02.08.2023 sa začína verejná konzultácia k pripravovanej úprave technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy.
Zúčastniť sa na verejnej konzultácii je možné zaslaním pripomienok na emailovú adresu verejnakonzultacia@urso.gov.sk prostredníctvom priloženého formulára. V predmete emailu je potrebné uviesť „Verejná konzultácia k TP - SEPS". Posledným dňom na zaslanie pripomienok je 16.08.2023 vrátane. Na pripomienky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Formulár na zasielanie pripomienok je dostupný TU.

Navrhovaná zmena technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy je dostupná TU:

Dokument A
Dokument D
Dokument E
#