Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27
tel.: +421-2-581 004 11
e-mail: urso@urso.gov.sk
 
  tel. číslo
Podateľňa úradu (m.č. 240): +421 2 581 004 11
Elektronická podateľňa: Všeobecné podanie [nové okno]
Stránkové hodiny podateľne:

Pondelok - Piatok:
10.00-12.00

 

 

výdavkový účet

IBAN: SK 15818 00000 00 7000 442863
BIC: SPSRSKBA
7000442863/8180 Štátna pokladnica (od 01.02.2014 používajte číslo vo formáte IBAN)

príjmový účet

IBAN: SK 59818 00000 00 7000 442847
BIC: SPSRSKBA
7000442847/8180 Štátna pokladnica (od 01.02.2014 používajte číslo vo formáte IBAN)

depozitný účet

IBAN: SK 90818 00000 00 7000 442871
BIC: SPSRSKBA
7000442871/8180 Štátna pokladnica (od 01.02.2014 používajte číslo vo formáte IBAN)

účet sociálneho fondu

SK40 8180 0000 0070 0044 2898
BIC: SPSRSKBA    

účet vo VÚB

SK5902000000002987431851
BIC: SUBASKBX

IČO:  36 06 98 41

DIČ:  20 21 59 98 66

Kontakty na zamestnancov úradu:

Pracovisko Bratislava

Oblastné pracovisko Martin

Oblastné pracovisko Košice - odbor kontroly

Oblastné pracovisko Trenčín - odbor kontroly

Ako nás nájdete (mapa)

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (urso@urso.gov.sk)