Úrad

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prešiel od svojho zrodu v roku 2001 mnohými zložitými obdobiami. Veľa sa zmenilo, ale poslanie úradu zostalo nezmenené, pretože kým budú mať sieťové odvetvia monopolný charakter, regulácia bude stále potrebná. Nad „dopravou“ energie na dopravnej ceste od výrobného zdroja po zásuvku v byte spotrebiteľa bude musieť permanentne bdieť určitá štátna autorita, ktorá zabráni zneužitiu monopolného postavenia dodávateľa alebo vlastníka siete na úkor spotrebiteľov.

Úrad, ako štátna autorita v sieťových odvetviach, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov.   Musí pritom dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov, rovnako ako aj na záujmy investorov. Je prirodzené, že investor by nepodnikal v tejto oblasti, keby nemal zisk. Úrad musí preto vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale tak, aby na to spotrebiteľ nedoplácal alebo inak povedané, aby boli ceny spravodlivé pre obe strany.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva svoje poslanie na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a to prostredníctvom určovania cien a podmienok ich uplatňovania v sieťových odvetviach  a podmienok vykonávania regulovaných činností.

Pod regulovanými činnosťami sa rozumie:

  • výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby,
  • výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
  • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby,
  • výroba, distribúcia a dodávka tepla,
  • výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
  • odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je od štátnej moci a regulovaných subjektov nezávislý štátny orgán. Vo svojej činnosti nepodlieha vplyvu žiadnych politických alebo podnikateľských skupín.