V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov elektriny
Cenové rozhodnutia pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov elektriny.

Výroba elektriny technológiou vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla
Cenové rozhodnutia pre výrobcov elektriny technológiou vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky dodávateľov elektrickej energie pre domácnosti a malé podniky.

Prevádzkové poriadky
Prevádzkové poriadky prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav.

Sieťové predpisy        
Rozhodnutia, ktorými úrad schválil metodiky predložené úradu podľa sieťových predpisov (Nariadení EÚ) pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou týkajúce sa cezhraničnej výmeny elektriny, vrátane rozhodnutí vydaných ACER

Aukcie
Rozhodnutia o pravidlách predaja elektrickej energie formou aukcií.

Potvrdenia o pôvode
Potvrdenia o pôvode elektriny slúžiace ako doklad dokazujúci nárok na podporu v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby.

Záruky pôvodu
Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva úrad ako doklad, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie v zmysle § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.