Cenová kalkulačka pre prepočet výhodnosti dodávky elektriny a plynu pre domácnosti

Vážený spotrebiteľ,

ak máte záujem nájsť si najvýhodnejšieho dodávateľa elektriny alebo plynu, úrad Vám ponúka možnosť veľmi jednoduchým spôsobom porovnať ponuky dodávok od rôznych dodávateľov.

Na základe údajov o Vašej spotrebe rýchlo zistíte najlepšiu ponuku a možnú úsporu.

Postup prípadnej zmeny dodávateľa nájdete na tejto stránke, alebo na webovej stránke vybraného dodávateľa.

Úrad zdôrazňuje, že kalkulácia sa v prípade elektriny týka výlučne dodávky ako rozhodujúcej, ale predsa len iba jednej zložky koncovej ceny. Výsledok nie je koncová alebo tzv. integrovaná cena, pretože neobsahuje v sebe sieťové poplatky, ktoré pre všetkých dodávateľov jednotne určuje úrad a teda ich vlastne netreba brať do úvahy, ale hlavne tiež nie obchodné marže dodávateľov a DPH.

Pri dodávke plynu je situácia iná a kalkulačka už počíta koncové ceny dodávky plynu vrátane sieťových poplatkov.

Kalkulácia slúži ako pomôcka pre rozhodovanie odberateľa a nemožno ju chápať ako odporúčanie alebo návod. Konkrétne podmienky odberu a ceny podľa jednotlivých sadzieb a taríf je preto potrebné konzultovať s príslušnými dodávateľmi.

Jednotková cena obsahuje najmä

  • nákup elektriny alebo plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa,
  • prepravu plynu,
  • distribúciu elektriny vrátane prenosu alebo distribúcie plynu,
  • skladovanie plynu,
  • straty pri prenose elektriny a distribúcie elektriny,
  • systémové služby v elektroenergetike,
  • prevádzkovanie systému v elektroenergetike,
  • odvod určený osobitným predpisom – Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnými odpadmi