ÚRSO dôsledne preverí oprávnenosť nákladov na vyplácanie finančnej podpory OZE a KVET

Úrad plánuje vykonať fyzické kontroly u vybraných  výrobcov za účelom preverenia technických parametrov, ako aj iných legislatívno - prevádzkových otázok. Úrad do kontrol zapojí aj znalcov a expertov, ktorí komplexne posúdia všetky relevantné skutočnosti, ktoré majú vplyv na vyplácanie stoviek miliónov eur na podporu doplatkom.

Úrad už v súčasnosti kompletizuje prípravu všetkých relevantných podkladov, informácií a dát tak, aby samotnú kontrolu bolo možné vykonať dôsledne a cielene u tých výrobcov elektriny poberajúcich podporu doplatkom za roky 2018 a 2019, ktorí vykazujú anomálie oproti štandardným hodnotám a parametrom výroby elektriny.

V súvislosti s anomáliami už predbežné výsledky analýzy doby prevádzkovania fotovoltaických obnoviteľných zdrojov (link: Fotovoltaika – počet prevádzkových hodín výroby elektriny na podporu v roku 2020(pdf, 103kB)) vygenerovali skupinu vyše 250 zdrojov, u ktorých je výroba elektriny indikovaná nad rámec bežných prevádzkových parametrov, ktoré sú bežne dosiahnuteľné v podmienkach a zemepisnej polohe Slovenska.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „V prípade potvrdenia nezrovnalostí u týchto subjektov, by objem podpory doplatkom mohol poklesnúť o cca 3,5 - 7,3 miliónov eur ročne, čo by bol významný signál aj smerom ku všetkým odberateľom elektriny, ktorí sa na takúto podporu vo svojich účtoch za elektrinu skladajú.

V roku 2020 prispeli slovenskí odberatelia elektriny na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnou kombinovanou výrobou (KVET) sumou 467,2 miliónov eur.

Share this post