Opatrenia ÚRSO na zmiernenie dopadov úpravy tzv. „kúrenárskych“ sadzieb

Úrad aktívne usmerňuje a monitoruje aktivity distribučných spoločností pri zabezpečení informovanosti vybraných skupín odberateľov elektriny (najmä SSD a.s. sadzba D8 a VSD a.s. sadzba D5) v súvislosti s prípadným prestupom do výhodnejších taríf. Čas na zváženie a zmenu sadzby majú odberatelia do 1. apríla 2021.

Medzi opatrenia úradu patrí napríklad zabezpečenie priameho oslovovania dotknutých  zákazníkov zo strany distribučných spoločností. Tie tiež realizujú cielené mediálne kampane, či zriadenie dočasného informačného čísla s poradenstvom ohľadne zmeny sadzby. Viac info: -  OPATRENIA ÚRSO NA ZMIERNENIE DOPADOV ÚPRAVY TZV. KÚRENÁRSKYCH TARÍF PRE ODBERATEĽOV PRIPOJENÝCH DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY SSD A VSD (pdf, 89kB)

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Očakávam, že distribučné spoločnosti v súlade s našimi návrhmi a požiadavkami ešte zintenzívnia informačnú kampaň a aktívnu pomoc vybraným „kúrenárom“. Napríklad pri rozhodovaní sa v otázke optimalizácie nákladov na elektrinu formou výmeny ističov, či pri zvažovaní prestupu do iných výhodnejších taríf.“

Spotrebiteľom využívajúcim spomínané sadzby tiež úrad odporúča, aby sa spojili so svojim priamym dodávateľom elektrickej energie a prediskutovali s ním prípadné možné alternatívne sadzby, ktoré by mohli lepšie vyhovovať profilu odberu v ich domácnostiach, či odberných miestach.

Čo sa deje

Úrad sa na základe žiadostí od distribučných spoločností rozhodol umožniť im v roku 2021 riešiť historické nespravodlivosti v nastavení fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny v niektorých tzv. „kúrenárskych“ sadzbách.

V praxi to napríklad znamená, že veľká skupina bežných odberateľov už nebude musieť „dotovať“ vo svojich účtoch za elektrinu malú skupinu tzv. „kúrenárov“.

Úrad sa rozhodol urobiť túto zmenu citlivo, mimo aktuálnej vykurovacej sezóny. V tzv. „kúrenárskych“ sadzbách, kde dôjde k značnému nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny, sa preto nebudú zmeny uplatňovať od 1. januára 2021, ale až od 1. apríla 2021.

Podmienkou úradu zároveň bolo, že distribučné spoločnosti budú proaktívne oslovovať dotknutých „kúrenárov“ a poskytnú im potrebné odborné poradenstvo tak, aby sa zmena dotkla čo najmenej ich peňaženiek. K tomu sa aj distribučné spoločnosti ešte pri cenových konaniach zaviazali.

Úrad preto na túto tému s distribučnými spoločnosťami intenzívne komunikuje, pričom monitoruje a kontroluje úroveň nimi poskytovaných informácií a pomoci.

Share this post