Pokračuje príprava novej regulačnej politiky - komisia prerokovala výber členov pracovných skupín a kľúčové témy

Komisia na vypracovanie návrhu dodatku k súčasnej regulačnej politike a prípravu regulačnej politiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pokračuje v príprave novej regulačnej politiky 2023 - 2027.

Témou ďalšieho online zasadnutia komisie dňa 11.02.2021 bol postup pri príprave novej regulačnej politiky, rokovania sa zúčastnili predseda úradu Andrej Juris, podpredseda úradu Martin Horváth, členovia Regulačnej rady Sylvia Beňová a Miroslav Dudlák a Michaela Uríčková, poverená riadením odboru regulačnej politiky.  

Komisia okrem iného prerokovala výber členov pracovných skupín a venovala sa kľúčovým témam regulačnej politiky, ktoré vychádzajú zo zákona o regulácii a ustanovujú obsah regulačnej politiky.  

V ďalšej fáze bude materiál „Postup pri príprave novej regulačnej politiky“ predložený na rokovanie Regulačnej rade.    

Čo je regulačná politika  

Regulačná politika je strategický dokument, ktorý upravuje vykonávanie regulácie počas určeného regulačného obdobia. Regulačná politika je záväzná počas určeného regulačného obdobia pre všetkých účastníkov trhu v sieťových odvetviach.

Share this post