Prehľad kontrolnej činnosti úradu

Úrad v roku 2020 vykonal celkovo 64 kontrol, z toho 33 kontrol v subjektoch, ktoré sa zaoberajú výkonom činnosti v elektroenergetike, 13 v plynárenstve, 40 v tepelnej energetike a 7 vo vodnom hospodárstve. Najviac porušení zákona pritom úrad zistil v oblasti elektroenergetiky a to 44.

Medzi najčastejšie porušenia zákona v jednotlivých odvetviach patrilo podnikanie v sieťových odvetviach v rozpore s platnou legislatívou, nedodržanie určeného spôsobu cenovej regulácie a neuskutočňovanie dodávok tovaru a služieb v súlade s úradom schválenými alebo určenými cenami.

Čo sa týka pokút, úrad v roku 2020 uložil 58 pokút v celkovej výške 118 700 eur.

Úrad tiež uložil regulovaným subjektom vrátiť odberateľom tepla finančné prostriedky, ktoré predstavovali rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou, ktorá mala byť uplatnená podľa platných predpisov, v celkovej výške 410 445,31 eura.

Share this post