Náklady na teplo sa domácnostiam v roku 2021 znižujú priemerne do - 50 eur

Úrad v cenových rozhodnutiach vydaných k 01.01.2021 reflektoval najmä pokles cien zemného plynu  na svetových trhoch, ako aj celkový pokles dodávok tepla na Slovensku.

Dodávateľom tepla, ktorí požiadali o zmenu ceny tepla k 1. januáru, úrad medziročne znížil priemernú cenu tepla o - 4,2 %, čo pre domácnosti znamená úsporu nákladov na teplo do - 50 €/rok, v závislosti od klimatických podmienok, skutočnej spotreby tepla a spôsobu prerozdelenia nákladov za dodané teplo v rámci bytového domu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Rád by som zdôraznil, že všetci dodávatelia tepla bez ohľadu na to, či im úrad cenu tepla k 01.01.2021 zmenil alebo nie, sú povinní po skončení roka zúčtovať náklady v cenách tepla na skutočné ekonomicky oprávnené náklady, t.j. podložené účtovnými dokladmi a v rozsahu a výške stanovenej legislatívnymi predpismi. Rozdiel sú potom povinní vrátiť odberateľom, čo sa pozitívne odzrkadlí v znížení  celkových nákladov slovenských domácností na teplo pri koncoročnom vyúčtovaní.

Share this post