Náklady na elektrinu pre slovenské domácnosti idú priemerne dole o - 3,8 % , vybraní „kúrenári“ dostávajú odklad (pozrite si podrobný prehľad)

Úrad chce zároveň v roku 2021 výrazne posilniť ochranu bežných spotrebiteľov, pripravuje inštitút  energetického ombudsmana i Chartu práv spotrebiteľov.

Ceny elektriny pre domácnosti

Úradu sa aj napriek ekonomickým dopadom pandémie, historickým dlhom TPS a nahromadeným problémom v energetike z minulosti podarilo uplatnením regulačných opatrení zabezpečiť pre väčšinu slovenských domácností pre rok 2021 nižšie ceny elektriny.

Slovenským domácnostiam sa v roku 2021 v priemere znížia ročné náklady na elektrinu o cca -  3,8 %, čo pre nich predstavuje priemernú úsporu o vyše 14 eur za rok. Malým podnikom sa znížia ročné náklady na elektrinu o cca -2  %, čo predstavuje priemernú úsporu vyše 28 eur.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Som rád, že napriek všetkým komplikovaným okolnostiam sa nám pre domácnosti podarilo dosiahnuť zníženie integrovanej ceny elektriny. V záujme maximálnej transparentnosti a otvorenej komunikácie sme sa rozhodli zverejniť detailný prehľad o zmenách integrovanej ceny elektriny a dopadoch na domácnosti a malé podniky v jednotlivých sadzbách u všetkých troch dominantných distribútorov elektriny na Slovensku.“

Podrobný prehľad  o zmenách integrovanej ceny elektriny a dopadoch na domácnosti tu:

ÚRSO zároveň zdôrazňuje, že v cenovom rozhodnutí nestanovuje dodávateľom elektriny pevnú cenu, ale MAXIMÁLNU CENU, tá sa nemôže prekročiť - každý spotrebiteľ môže v rámci trhovej súťaže žiadať od svojho dodávateľa elektriny nižšiu cenu, prípadne ho môže zmeniť.

Odklad vybraným tzv. “kúrenárskym“ odberateľom

Úrad sa zároveň v rámci nevyhnutného ozdravenia energetického prostredia a maximálneho zmiernenia dopadov pandémie na hospodárstvo SR, rozhodol riešiť aj historické deformácie v nastavení fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny u niektorých tzv. „kúrenárskych“ sadzieb SSD (D8) a VSD (D5).

Úrad pritom reflektuje fakt, že sezóna vykurovania je v plnom prúde. Preto rozhodol, že v sadzbách, kde došlo k značnému nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny sa nebudú zmeny uplatňovať od 1. januára 2021, ale až od 1. apríla 2021.  Úrad tak chce zabrániť tomu, aby boli dotknutí odberatelia vystavení negatívnym dopadom spojeným s veľkým nárastom fixnej zložky distribučnej tarify.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Dávame odberateľom časový priestor reagovať na zmenu cien, kedy si môžu optimalizovať svoje náklady na elektrinu formou výmeny ističov, prípadne zvážením prestupu do iných  výhodnejších taríf. Rozhodli sme sa totiž historické deformácie cien elektriny odstraňovať postupne a citlivo.“

Distribučné spoločnosti sa zároveň zaviazali, že budú oslovovať príslušných dotknutých odberateľov a poskytnú im potrebné poradenstvo, vrátane optimalizácie ich ističov. ÚRSO bude tento proces monitorovať.

Úrad tiež posilňuje ochranu spotrebiteľov

Maximálne adresná a maximálne účinná, taká má byť nová koncepcia ÚRSO na ochranu spotrebiteľov. Zameriava sa na štyri hlavné oblasti  - komunikáciu, ochranu práv, legislatívu a riešenie sporov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Naše možnosti pri ochrane spotrebiteľov vnímam cez pomerne rozsiahlu škálu nástrojov, ktoré má úrad k dispozícii a nie je to len o dosahovaní  čo možno najnižších cien energií a vody. Je to aj o necenových aspektoch a nástrojoch, ktoré má úrad k dispozícii, aby spotrebiteľom v prípade núdze reálne pomáhal. Vnímam, že doteraz úrad aktívne necenové nástroje pri ochrane spotrebiteľa nevyužíval.“

Návrh novej koncepcie v oblasti ochrany spotrebiteľa okrem iného predpokladá, že sa z ÚRSO stane primárny zdroj praktických i právnych informácií pre slovenských spotrebiteľov v oblasti energetiky.  Experti úradu im zároveň poskytnú praktickú a dostupnú pomoc pri ochrane ich práv v zmysle zákonných požiadaviek a dobrých mravov.

„Rátame s vytvorením tzv. Charty práv spotrebiteľov, ktorá by bežným ľuďom umožnila prakticky sa zorientovať v doteraz neprehľadnej sieti paragrafov, a zároveň by im dala do rúk účinné nástroje, s ktorými sa môžu obracať na svojich dodávateľov energií a vody. Zvažujeme tiež vytvorenie inštitútu energetického ombudsmana, ktorý by účinne intervenoval v prospech spotrebiteľov ešte nad rámec súčasného systému ochrany ich práv.“

Chartu práv spotrebiteľov i inštitút energetického ombudsmana chce úrad posunúť do verejnej diskusie v priebehu prvej polovice budúceho roka. Zároveň má ambíciu oba koncepty inštitucionalizovať do konca roka 2021.

Celý materiál návrhu novej koncepcie v oblasti starostlivosti o spotrebiteľa nájdete tu:

Námety a podnety v súvislosti s ochranou spotrebiteľa prosím posielajte na: spotrebitel@urso.gov.sk

Share this post