ÚRSO upravil tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) a potvrdzuje zlacnenie elektriny pre domácnosti na rok 2021

Úrad určil novú výšku TPS, od 1. januára 2021 má hodnotu 23,7405 €/MWh. Úrad bude zároveň v priebehu roka 2021 dôsledne monitorovať situáciu na trhu ovplyvnenom dopadmi pandémie, pričom v prípade potreby výšku TPS znova upraví.

Tarifa za prevádzkovanie systému, prostredníctvom ktorej odberatelia elektriny dotujú výrobu elektriny z OZE a KVET, ako aj výrobu elektriny z domáceho uhlia a je významnou zložkou koncovej ceny elektriny pre všetkých odberateľov, sa od 1. januára 2021 mení zo súčasnej hodnoty 23,621 €/MWh na hodnotu 23,7405 €/MWh.

Zmena predstavuje nárast o 0,5 % a pre bežnú domácnosť znamená zvýšenie mesačných nákladov na elektrinu o cca 2,3 centa. V kombinácií s už prijatými zmenami v iných cenových zložkách elektriny však bežné domácnosti celkovo ušetria budúci rok na elektrine priemerne necelých 23 eur v porovnaní s rokom 2020 a domácnosti, ktoré elektrinou vykurujú, vyše 45 eur za rok.

Prehľad o celkovej úspore na elektrine v roku 2021 pre zraniteľných odberateľov je nasledovný:

Pozn.: Údaje sú odhadované na základe priemerných cien najväčších dodávateľov a distribútorov elektriny. Špecifické dopady na jednotlivých spotrebiteľov budú závisieť od ich charakteru spotreby, zaradenia do tarifných tried, pripojenia do konkrétnej distribučnej sústavy, a voľby dodávateľa.

Pre expertov úradu bolo tohtoročné cenové konanie v prípade TPS svojou komplexnosťou náročnou výzvou. Dôvodom je, že hodnota TPS je založená na mnohých predpokladoch vývoja dôležitých parametrov v roku 2021, ktoré sa ukazujú v dôsledku pandémie ako mimoriadne nepredvídateľné a to najmä budúcoročný vývoj trhovej ceny elektriny a budúcoročný vývoj spotreby elektriny.

Okolnosti, ktoré úrad zvažoval pri stanovení uvedených parametrov sú bližšie vysvetlené tu: Postup ÚRSO pri stanovení očakávanej trhovej ceny elektriny a očakávanej celkovej spotreby elektriny vstupujúcich do výpočtu tarify za prevádzku systému (TPS)  na rok 2021

ÚRSO v súvislosti s náročným procesom stabilizácie výšky TPS oceňuje aj aktívny prístup vlády SR. Ide napríklad o rozhodnutie prefinancovať časť historických dlhov TPS a poskytnúť prostriedky na finančnú stabilizáciu OKTE, ako aj nedávno prijaté uznesenie vlády ohľadne prípravy legislatívnych zmien v oblasti podpory OZE a KVET. Zároveň patrí veľká vďaka dotknutým regulovaným subjektom za zodpovedný prístup pri kalkulácií oprávnených nákladov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Aktuálne určená TPS nie je „vytesaná do kameňa“. Je našou povinnosťou pozorne sledovať vývoj spomínaných parametrov, na kvartálnej báze ho vyhodnocovať a primerane naň reagovať. Našim cieľom je vyvarovať sa prípadným národnohospodárskym škodám ako i negatívnym dopadom na odberateľov.“

Share this post