Podľa § 3b ods. 5 a 6 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. 11. 2020 úrad na základe aktuálne dostupných informácii zverejňuje zoznam výrobcov elektriny, ktorí sú v omeškaní s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne.

Zoznam výrobcov elektriny podľa § 3b ods. 6 zákona č. 309_2009 Z.z., k 31.03.2021 (xlsx, 16kB)

Zoznam výrobcov elektriny podľa § 3b ods. 6 zákona č. 309_2009 Z.z., k 28.02.2021 - aktualizácia (xlsx, 16kB)

Pozn. V súčasnej dobe prebieha integrácia IS úradu z dôvodu identifikácie konkrétneho obdobia omeškania výrobcov elektriny s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne.

V prípade otázok kontaktujte:

veronika.rafajova@urso.gov.sk, 02/581 004 44
oliver.pucek@urso.gov.sk, 02/581 004 51

 

Archív - Zoznamy výrobcov za predchádzajúce obdobie.