Regulačná rada prijala Dodatok k regulačnej politike

Regulačná rada na svojom rokovaní dňa 10. 11. 2020 prijala Dodatok č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021.

Prijatým Dodatkom sa predlžuje aktuálne regulačné obdobie o jeden rok, teda do konca roka 2022 a zároveň sú v ňom zapracované úpravy potrebné na preklenutie tohto prechodného obdobia. Návrh Dodatku pripravila Komisia na prípravu regulačnej politiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a  prešiel verejným pripomienkovaním.

Prečo Dodatok

V súčasnosti čelí Slovenská republika bezprecedentným následkom globálnej hospodárskej krízy vyvolanej dopadmi pandémie COVID-19. Je preto kľúčové, aby existujúci regulačný rámec poskytol v tomto krízovom období primeranú stabilitu a predvídateľnosť regulovaným subjektom, ako aj dostatočnú ochranu zraniteľným odberateľom.

Regulované sektory v energetike zároveň čaká v najbližších mesiacoch a rokoch zásadná zmena legislatívneho prostredia v nadväznosti na legislatívny balíček EÚ s názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Vzhľadom na očakávané termíny úpravy primárnej legislatívy Slovenskej republiky, nie je  možné v legislatívne stanovených termínoch pripraviť a schváliť novú regulačnú politiku a následne aj novelizovať vyhlášky a predpisy úradu tak, aby plne zodpovedali požiadavkám transponovanej legislatívy EÚ s platnosťou od 1.1.2022. Akékoľvek snahy o „predbehnutie“ procesu úpravy primárnej legislatívy by mohli viesť k nekonzistentnosti alebo rozporom regulačnej politiky a regulačného rámca s finálnou podobou legislatívy. Zároveň by sa obmedzil priestor na identifikáciu a zapracovanie ustanovení, ktoré vznikli na základe praxe v špecifických podmienkach Slovenskej republiky.  

Nová regulačná politika

ÚRSO po prijatí Dodatku Regulačnou radou zároveň začína s prípravou novej regulačnej politiky. Úrad v tomto procese ráta s intenzívnym zapojením odbornej verejnosti a všetkých relevantných účastníkov trhu, tak ako to zodpovedá významu tvorby tohto kľúčového dokumentu pre energetiku v Slovenskej republike.

Dodatok č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021 [PDF, nové okno].

 

 

Share this post