ÚRSO na Kodanskom Fóre pre energetickú infraštruktúru 2020

Úrad vníma problematiku spojenú s rozvojom infraštruktúry v zmysle sektorového prepojenia, integrácie a inovácií vyplývajúcich najmä z dokumentov Európskej komisie.

S cieľom diskutovať o nových výzvach rozvoja európskej energetickej infraštruktúry a budovania vnútorného trhu s energiou sa úrad dňa 29.10.2020 virtuálnou formou zúčastnil "Copenhagen Infrastructure Forum" (Kodanského Fóra energetickej infraštruktúry), ktoré zorganizovala Európska komisia.

Fórum vyzýva Komisiu, aby zosúladila rozsah pôsobnosti TEN-E s cieľmi ekologickej dohody. Fórum predovšetkým vyzýva Komisiu, aby zvážila posilnenie riadenia TYNDP s cieľom zohľadniť technologický vývoj, najmä digitalizáciu, obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, uplatniť prístup systémovej integrácie pri plánovaní infraštruktúry a modernizovať regulačný rámec na podporu významného rozširovania offshore infraštruktúry a vodíka. Zároveň má posilniť a optimalizovať sieť na pevnine a zabezpečiť včasné dodanie PCI projektov. Okrem toho je potrebné chrániť prírodu a účinne zapojiť zainteresované strany.

Fórum súhlasí s tým, že všetky príslušné odvetvia, ako napríklad plyn, elektrina, kúrenie a doprava, sa budú posudzovať v integrovanej perspektíve v procesoch plánovania všetkej pevninovej, pobrežnej, prepravnej a distribučnej infraštruktúry.

Fórum súhlasí s tým, že v záujme dosiahnutia súladu s Parížskou dohodou by rozvoj európskych a miestnych sietí mal zahŕňať všetky príslušné vzájomné prepojenia medzi sektormi v nasledujúcich fázach plánovania: scenáre, identifikácia nedostatkov v rámci infraštruktúry a hodnotenie projektov. Fórum súhlasí s tým, že v procese plánovania novej infraštruktúry sa uplatňuje predovšetkým zásada energetickej účinnosti.

Fórum víta spoluprácu medzi ENTSO-E a PDS pri plánovaní siete a žiada obe strany, aby pokračovali v práci na konkrétnom pláne a zásadách koordinácie medzi PPS a DSO. Fórum vyzýva na rozšírenie tejto spolupráce na ENTSOG a PDS. Fórum vyzýva organizácie ENTSO a PDS, aby na nasledujúcom fóre predstavili výsledky tohto spoločného procesu.

Fórum súhlasí s tým, že v súvislosti s dlhodobou dekarbonizáciou musia všetky nové projekty obsahovať hodnotenie ich vplyvu na udržateľnosť.

Fórum tiež nabáda Komisiu, aby v nadchádzajúcom TEN-E nariadení posilnila hodnotenie kritérií a rozsahu udržateľnosti, uznávajúc ich zložitosť. Počas procesu piateho PCI procesu Fórum žiada príslušné zainteresované strany, najmä mimovládne organizácie, ENTSO, PDS a ACER, aby odporučili praktické a uskutočniteľné riešenia pre hodnotenie udržateľnosti pre všetky kandidátske projekty spoločného záujmu, aby vychádzali okrem iného z výsledkov nedávnej štúdie pre DG Energy.

Fórum zároveň vyzýva členské štáty a národné regulačné orgány, aby pokračovali v implementácii odporúčania vyplývajúceho zo správy, ako bolo dohodnuté na predchádzajúcom Fóre, a aby venovali náležitú pozornosť práci prezentovanej organizáciami FSR, CSEI a CEER (Florentská škola regulácie, Centrum pre systémové inžinierstvo a inovácie, CEER).

Fórum vyzýva CEER, aby podporil holistický prístup medzi národnými regulačnými orgánmi na rozvoj distribučnej sústavy vrátane technologického rozvoja a vyššieho využívania inovácií v elektrických a plynárenských sieťach s cieľom zabezpečiť všetky funkcie distribučnej sústavy, z ktorých majú prospech občania a ktorých dodržiavanie vyžaduje Parížska dohoda.

Vzhľadom na pripravujúce sa legislatívne zmeny v rámci SR (transpozícia CEP v roku 2021), je podľa úradu potrebné vnímať aj túto problematiku a zaoberať sa ňou. Plánovanie novej infraštruktúry, či využitie už tej existujúcej s cieľom prepravy nových plynov, je potrebné starostlivo prehodnotiť a zvážiť. Úrad bude skúmať a zvažovať zapracovanie relevantných odporúčaní Fóra do novej regulačnej politiky, ako aj pri novelizácií sekundárnej legislatívy tvorenej úradom.

Share this post