Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, by mohli v roku 2021 usporiť až 125 eur

Úrad môže na základe aktuálne ukončených cenových konaní na dodávku plynu konštatovať, že v roku 2021 sa znížia náklady na dodávku plynu pre všetky slovenské domácnosti. Napríklad tie domácnosti, ktoré vykurujú plynom, by mohli ročne usporiť až - 125 eur, úspory však môžu očakávať všetci odberatelia plynu na Slovensku (viac v modelovom príklade).

Úrad aktuálne informuje o ukončených cenových konaniach na dodávku plynu. Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad sa z vlastného podnetu rozhodol trend znižovania cien zemného plynu na trhoch premietnuť do regulovaných cien pre odberateľov plynu v domácnostiach a pre odberateľov z kategórie malých podnikov. Aktuálne cenové rozhodnutia úradu o zmene taríf za dodávku plynu prinášajú významné medziročné rozdiely.“

Zmeny taríf za dodávku plynu (komoditná časť koncovej ceny) – ukončené cenové rozhodnutia

Tarifa Rozmedzie v kWh Stála mesačná platba v €/m/OM bez DPH Priemerná max. sadzba za odobratý plyn
v €/kWh bez DPH (2020)
Priemerná max. sadzba za odobratý plyn
v €/kWh bez DPH (2021)
Rozdiel 2021/2020
v €
Rozdiel 2021/2020
v %
1 ˂ 2138 1,00 0,0225 0,0175 -0,0051 -22,61 %
2 2138 - 18173 1,00 0,0231 0,0176 -0,0055 -23,72 %
3 18173 - 42760 1,00 0,0243 0,0178 -0,0066 -27,03 %
4 42760 - 69485 1,00 0,0244 0,0177 -0,0067 -27,28 %
5 69485 - 85000 1,00 0,0326 0,0258 -0,0068 -20,89 %
6 85000 - 100000 1,00 0,0326 0,0258 -0,0068 -20,89 %

 
Maximálne sadzby za odobratý plyn môžu byť u  jednotlivých dodávateľov rozdielne, v tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty maximálnych sadzieb za odobratý plyn podľa cenových rozhodnutí úradu. Účinnosť znížených cien za dodávku plynu bude plošne uplatnená od 1. januára 2021.

Úrad na základe toho vypočítal modelový príklad, koľko môžu domácnosti usporiť za plyn v roku 2021:

Modelový príklad

Ročná spotreba
v kWh
Priemerné ročné náklady
v roku 2020 v €
Priemerné ročné náklady
v roku 2021 v €
Rozdiel v € Rozdiel v %
610 60,99 59,29 - 1,71 - 2,80 %
14 000 535,32 476,52 -58,80 -10,98%
29 000 1 066,48 941,78 -124,70 -11,69%

Výška úspor v modelovom príklade vychádza zo zmeny cien za dodávku plynu na základe ukončených cenových konaní.  Domácnosť, ktorá používa plyn primárne na varenie, tak usporí necelé 2 eurá za rok. Domácnosť, ktorá využíva zemný plyn aj na ohrev vody, môže ušetriť takmer 60 eur za rok. Domácnosť, ktorá plynom aj vykuruje, ušetrí cca 125 eur za rok.

Uvedené úspory sú modelové, vychádzajú z koncových cien za dodávku plynu podľa aktuálnych cenníkov dodávateľov plynu. Presný dopad na každú domácnosť bude závisieť od veľkosti jej spotreby plynu.  Výšku úspor v modelovom príklade neovplyvňujú ceny za distribúciu a prepravu plynu, ktorých zmena na rok 2021 bude známa neskôr, až na základe právoplatných cenových rozhodnutí.

Úrad zároveň upozorňuje odberateľov, že stanovuje maximálne ceny za dodávku plynu. Odberatelia  môžu stále žiadať svojich dodávateľov o zľavu, prípadne zmeniť dodávateľa.

Share this post