Európske fórum o regulácii v plynárenstve (Madridské fórum)

Úrad sa v dňoch 14. - 15. októbra 2020 zúčastnil 34. zasadnutia Európskeho fóra o regulácii v plynárenstve (Madridské fórum). Tento rok sa uskutočnilo po prvýkrát vo virtuálnom formáte. Z diskusie vyplynuli nasledujúce závery:

Stimulácia ponuky a dopytu po obnoviteľných a nízkouhlíkových plynoch na hlavných trhoch

Európske fórum o regulácii v plynárenstve (ďalej len „fórum“) berie na vedomie rôzne iniciatívy členských štátov a zástupcov priemyslu na podporu dopytu a ponuky obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, ktoré predstavujú cenný prínos pre ďalšie diskusie v oblasti regulácie. Fórum vyzýva Komisiu na implementáciu opatrení obsiahnutých v Integrácii energetických systémov a Vodíkových stratégiách, vrátane vypracovania ďalších opatrení s cieľom podporiť obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny v kontexte nadchádzajúcich prác v oblasti legislatívy. Takéto opatrenia by mohli zahŕňať minimálne podiely alebo kvóty v konkrétnych oblastiach konečnej spotreby.

Certifikácia obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov - metodika a kritériá

Fórum berie na vedomie prácu Európskeho registra plynov z obnoviteľných zdrojov zameranú na umožnenie cezhraničného prenosu certifikácie pre obnoviteľné plyny.
Fórum vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexnú terminológiu a Európsky systém certifikácie zahrňujúci všetky obnoviteľné a nízkouhlíkové palivá, založené na úsporách emisií skleníkových plynov počas celého ich životného cyklu, nadväzujúc na existujúce ustanovenia a systémy.

Vytvorenie trhu pre obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny

Fórum vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zjednodušenie využívania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, vrátane obchodovateľných nástrojov, pri súčasnom zabezpečení integrovaného, likvidného a interoperabilného európskeho vnútorného trhu s plynom s cieľom zabezpečiť dekarbonizáciu za čo najnižšie náklady. Fórum zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia prístupu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov na veľkoobchodné trhy a do sietí.

Fórum vyzýva Komisiu, aby navrhla regulačný rámec pre vodík, ktorý umožní rozvoj konkurenčného a efektívneho trhu s vodíkom v Európe v rámci integrovaného energetického systému s neobmedzeným cezhraničným obchodom a jasným oddelením medzi regulovanou sieťou a trhovými výrobnými činnosťami.

Fórum vyzýva Komisiu a národné regulačné orgány, aby zabezpečili rovnaké podmienky hospodárskej súťaže medzi rôznymi nosičmi energie pri dosahovaní cieľov dekarbonizácie pri minimálnych nákladoch a bezpečnosti dodávok.

Fórum berie na vedomie technologické a ekonomické výzvy spojené s dovozom obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, napr. prostredníctvom nevyhnutných úprav terminálov LNG. S cieľom prispieť k zvýšeniu flexibility systému a bezpečnosti dodávok Fórum vyzýva  Komisiu, aby vzala do úvahy  regulačné opatrenia zamerané na riešenie týchto výziev pri súčasnom nastavení efektívneho využívania LNG terminálov.  

Infraštruktúra pre obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny

Fórum vyzýva Komisiu, aby navrhla také trhové pravidlá, ktoré umožnia zavádzanie vodíka vrátane odstránenia prekážok pre efektívny rozvoj vodíkovej infraštruktúry (napr. opätovné použitie) a zabezpečila tak prístup na likvidné trhy pre výrobcov a zákazníkov vodíka, ako sa uvádza v dokumente „Vodíková stratégia“. Pravidlá by mali zohľadňovať rôzne spôsoby zavádzania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, ako je priemyselný dopyt v klastroch efektívne prepojených s vodíkovými nosnými piliermi – vrátane kombinácie s vysokým stupňom výroby energie z obnoviteľných zdrojov – a spojených so zásobníkmi ako aj decentralizovanou výrobou pre lokálny dopyt vrátane zmiešavania plynov v sieti s cieľom garantovať širokú dostupnosť obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov pre konečných spotrebiteľov.

Fórum ďalej vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti pri revízii nariadenia TEN-E zvážila potrebu väčšej  integrácie  a flexibility energetického systému, ako aj úlohu vodíkovej infraštruktúry a zároveň uskladňovania a importných terminálov.

Fórum tiež vyzýva Komisiu a národné regulačné orgány, aby zvážili spôsob ako spravodlivo prideliť náklady na vodíkovú infraštruktúru (novovytvorenú alebo opätovne využitú).

Štandardizácia kvality plynu v procese transformácie energetiky

Fórum vyzýva CEN (Európsky výbor pre štandardizáciu), aby dokončil proces štandardizácie Wobbeovho indexu a pokračoval v práci na podpore využívania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov v plynárenskej infraštruktúre a plynových zariadeniach.

Fórum vyzýva Komisiu, aby do svojich úvah pri opätovnom preskúmaní regulačného rámca pre trh s plynom  zaradila  problematiku kvality plynu a kvality vodíka, vrátane cezhraničných prevádzkových pravidiel za účelom zjednodušiť využívanie obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov.

Implementácia sieťových predpisov

Fórum súhlasí s tým, že implementácia a presadzovanie existujúcich sieťových predpisov zostáva naďalej kľúčovou prioritou pre zlepšenie fungovania trhu. Fórum nabáda všetky členské štáty, národné regulačné orgány a účastníkov trhu za podpory ACERu a Komisie na ďalšiu angažovanosť na zabezpečenie ich úplnej a správnej implementácie.

Fórum víta prebiehajúce aktivity iniciované ACERom na základe výzvy 33. Madridského fóra ohľadom povolených výnosov, benchmarkingu a náhrad/kompenzácií TSO a vyzýva ACER, aby v tejto práci pokračoval v úzkej spolupráci s národnými regulátormi a zahrnul do nej aj témy týkajúce sa dekarbonizácie plynárenského odvetvia.

Fórum povzbudzuje ACER, aby časom pri výkone monitorovania trhu zaujal viac medzisektorový prístup a zameral sa na otázky hospodárskej súťaže, vyvažovania a energetickej bezpečnosti, ktoré budú zahŕňať všetky energetické riešenia.

 

Share this post