Vykonané kontroly a pokuty v III. štvrťroku

Úrad v období od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020 ukončil 18 kontrol v regulovaných subjektoch a celkovo pri nich zistil 36 porušení.

Z toho:

  • 25 porušení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, pričom najviac  (11) bolo zistených porušení ustanovenia § 29 ods. 1 písm. b) - nevykonávanie regulovanej činnosti v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a nedodržanie cenovej regulácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom,

a ďalej:

  • 11 porušení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, pričom najviac (6) bolo zistených  porušení ustanovenia § 4 ods. 6 resp. § 4 ods. 7 - nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Z 36 zistených porušení bolo 16 porušení v oblasti elektroenergetiky, 12 porušení v oblasti plynárenstva, 5 porušení v oblasti tepelnej energetiky a 3 porušenia v oblasti vodného hospodárstva.

V sledovanom období III. štvrťroka 2020 úrad vydal 12 rozhodnutí o uložení pokuty s celkovou výškou 41 900 eur.

 

Share this post